Prevalencia pracovnej závislosti

Dostupné údaje naznačujú, že pracovná závislosť (a jej predpokladaná skorá forma závislosti na štúdiu) je vo všeobecnosti výrazne rozšírenejšia ako väčšina iných návykových spôsobov správania.

V súčasnosti sú informácie o prevalencii založené na psychometrickom testovaní pracujúcej populácie (ako aj všeobecnej a študentskej populácie) a nie na klinických údajoch, pretože pracovná závislosť nie je formálne uznaná ako návyková porucha v oficiálnych klasifikáciách chorôb a porúch. Takéto štúdie prevalencie trpia zvyčajnými nedostatkami súvisiacimi s hraničnými bodmi ad hoc a nereprezentatívnymi údajmi (vo väčšine prípadov).

Prehľad výskumu na základe rôznych medzných hodnôt zistené miery prevalencie pracovnej závislosti približne 10%.

Tiež podstatná časť prípadov OCPD zahŕňa takzvaný symptóm „workoholizmu“.. OCPD je najrozšírenejšou poruchou osobnosti vo všeobecnej populácii (3% – 8%).

Štúdie využívajúce psychometrický skríningový nástroj založený na rámci závislosti a klinicky ukotvené hraničné skóre ukazujú odhady pracovnej závislosti v rozsahu od 6,6% do 20,6%. Prevalencia v a reprezentatívnej vzorky v Nórsku ukázal 8,3% závislý od práce, a v a reprezentatívna vzorka v Maďarsku bolo to 20,6%.

Relatívne vysoká prevalencia v porovnaní s inými návykovými poruchami bola zistená aj v štúdie na národných reprezentatívnych vzorkách bežnej populácie v Poľsku pomocou rôznych skríningových metód. Tieto boli vykonané pre ministerstvo zdravotníctva v Poľsku. Ukázali:

    • 10.4% v roku 2012
    • 19.1% v roku 2015
    • 9.1% v roku 2019

Rovnaké štúdie preukázali prevalenciu:

  • patologické hráčstvo/závislosť od 0,71 TP6T v roku 2015, 0,91 TP6T v roku 2019
  • závislosť na internete 0,2% v roku 2012, 0,1% v roku 2015, 0,03% v roku 2019
  • závislosť na sociálnych médiách 1.1% v roku 2019
  • závislosť na nakupovaní 3,5% v roku 2012, 4,1% v roku 2015, 3,7% v roku 2019.

Podobne ako v iných štúdiách po celom svete silne naznačujú, že závislosť od práce je rozšírenejšia ako väčšina iných návykových porúch. Možno nájsť prehľad výskumov prevalencie behaviorálnych závislostí z rôznych krajín tu.

Odhady závislosti od práce založené na podobnej metóde odhadu sa v jednotlivých krajinách značne líšia, čo naznačuje významnú úlohu faktorov na makroúrovni, ktoré prispievajú k závislosti od práce.

Na základe dostupných údajov sa zdá, že krajiny s etablovanými ekonomikami a dobrými systémami sociálnej starostlivosti majú podstatne nižšiu mieru pracovnej závislosti v porovnaní s postkomunistickými a rozvojovými krajinami.

sk_SKSlovenčina