Ciele štúdie

Štúdia je súčasťou veľkého medzinárodného výskumného projektu, ktorý skúma úlohu makroúrovňových (tj kultúrnych a socioekonomických), mezoúrovňových (tj organizačných) a mikroúrovňových (tj individuálnych) faktorov v závislosti od práce a súvisiacich zdravotných problémoch. Prieskum sa uskutoční počas zimy 2022 vo viac ako 50 krajinách po celom svete vrátane šiestich kontinentov. Ide o doteraz najrozsiahlejšiu štúdiu o pracovnej závislosti. 

Kritériá účasti sú: byť plnoletý a zamestnaný na plný úväzok aspoň jeden rok v organizácii s aspoň 10 zamestnancami. Bezprostredne po vyplnení dotazníka získajú všetci účastníci podrobnú spätnú väzbu o svojom psychosociálnom fungovaní v práci, vrátane rizík pracovnej závislosti, pracovnej depresie a syndrómu vyhorenia a možných organizačných a individuálnych rizikových faktorov, ktoré prispievajú k ich fungovaniu v práci. Môže pomôcť identifikovať osobné a organizačné silné a slabé stránky a zlepšiť pracovný výkon a pohodu v pracovnom prostredí aj mimo neho. Účastníci budú presmerovaní na webovú stránku, kde budú k dispozícii podrobné informácie týkajúce sa interpretácie ich výsledkov spolu s odporúčaniami na potenciálne svojpomocné a profesionálne riešenia.

Kritériá zaradenia do prieskumu vychádzajú z našich výskumných cieľov. 

Jedným z našich hlavných cieľov je skúmanie tzv. mezoúrovňových faktorov, ktoré prispievajú k pracovnej závislosti. Súvisia s organizačnými premennými, ako je organizačná klíma a kultúra. Z tohto dôvodu do nášho prieskumu zaraďujeme účastníkov zamestnaných v organizáciách kategorizovaných minimálne ako stredne veľké, tj 10 a viac zamestnancov. Aby sme sa uistili, že tieto faktory mali vplyv na účastníkov, zahŕňame účastníkov, ktorí pracovali aspoň jeden rok u súčasného zamestnávateľa a ktorí pracujú na plný úväzok.

Skúmame aj takzvané makroúrovňové faktory, ktoré prispievajú k závislosti od práce. Súvisia s premennými na úrovni krajiny. Z tohto dôvodu do tohto prieskumu zaraďujeme účastníkov, ktorí sú občanmi konkrétnej krajiny a žijú v nej. Týmto spôsobom chceme zabezpečiť, aby faktory spojené s premennými na úrovni krajiny mali vplyv na účastníkov.

Dopady štúdie

Jedným z cieľov nášho výskumu je poskytnúť údaje o podiele enormných nákladov na chronický stres v pracovnom prostredí a mimo neho, ktoré sa priamo pripisujú závislosti od práce na celom svete. Najdôležitejšie je, že chceme pochopiť, ktoré faktory najviac prispievajú k pracovnej závislosti, aby sme vyvinuli osvedčené postupy v jej prevencii a liečbe. Výsledky tohto výskumu môžu poskytnúť vedecký základ pre prípravu odporúčaní pre vlády týkajúce sa pracovných podmienok, ako aj ovplyvniť politiku a postupy organizácií týkajúce sa pracovnej klímy a organizačných hodnôt, aby sa minimalizovalo riziko rozvoja pracovnej závislosti a/alebo aby sa zmiernil jej vplyv na zdravie a pohodu.

Okrem toho tento projekt poskytne základné predpoklady pre platnosť konceptualizácie pracovnej závislosti ako skutočnej behaviorálnej závislosti. Ako taká môže stimulovať viac štúdií potrebných na jej formálne uznanie ako návykovej poruchy v oficiálnych klasifikáciách chorôb a porúch, ako je napríklad Medzinárodná klasifikácia chorôb Svetovou zdravotníckou organizáciou. Takáto identifikácia bude mať hlboké dôsledky na sociálne, inštitucionálne a organizačné vnímanie, rozpoznávanie, prevenciu a liečbu nutkavého prepracovania. Ako taký môže prispieť k výraznému zníženiu ľudského utrpenia na celom svete a k výraznému zlepšeniu produktivity organizácií, inštitúcií a ekonomiky na úrovni jednotlivých krajín.

sk_SKSlovenčina