Globálny výskum závislosti od práce

Štúdia je súčasťou veľkého medzinárodného výskumného projektu, ktorý skúma úlohu makroúrovňových (tj kultúrnych a socioekonomických), mezoúrovňových (tj organizačných) a mikroúrovňových (tj individuálnych) faktorov v závislosti od práce a súvisiacich zdravotných problémoch. Prieskum sa uskutoční počas zimy 2022 a jari 2023 vo viac ako 60 krajinách po celom svete vrátane šiestich kontinentov. Ide o doteraz najrozsiahlejšiu štúdiu o pracovnej závislosti.

Vplyv štúdie

Jedným z cieľov nášho výskumu je poskytnúť údaje o podiele enormných nákladov na chronický stres v pracovnom prostredí a mimo neho, ktoré sa priamo pripisujú pracovnej závislosti na celom svete. Najdôležitejšie je, že chceme pochopiť, ktoré faktory najviac prispievajú k závislosti od práce, depresiám súvisiacim s prácou a syndrómu vyhorenia, aby sme vyvinuli osvedčené postupy na ich prevenciu a liečbu. Výsledky tohto výskumu môžu poskytnúť vedecký základ pre prípravu odporúčaní pre vlády týkajúce sa pracovných podmienok, ako aj ovplyvniť politiku a postupy organizácií týkajúce sa pracovnej klímy a organizačných hodnôt, aby sa minimalizovalo riziko rozvoja pracovnej závislosti a zmiernil sa jej vplyv na zdravie a pohodu. Ako taký môže prispieť k významnému zníženiu ľudského utrpenia na celom svete a k výraznému zlepšeniu produktivity organizácií, inštitúcií a ekonomiky na úrovni jednotlivých krajín.

Globálny prieskum

Kritériá účasti v globálnom prieskume sú:

  • byť dospelým
  • byť zamestnaný na plný úväzok najmenej jeden rok v organizácii s najmenej 10 zamestnancami.

Bezprostredne po vyplnení dotazníka získajú všetci účastníci podrobnú spätnú väzbu o svojom psychosociálnom fungovaní v práci, vrátane rizík pracovnej závislosti, pracovnej depresie a syndrómu vyhorenia a možných organizačných a individuálnych rizikových faktorov, ktoré prispievajú k ich fungovaniu v práci. Môže pomôcť identifikovať osobné a organizačné silné a slabé stránky a zlepšiť pracovný výkon a pohodu v pracovnom prostredí aj mimo neho. Účastníci budú presmerovaní na webovú stránku, kde budú k dispozícii podrobné informácie týkajúce sa interpretácie ich výsledkov spolu s odporúčaniami na potenciálne svojpomocné a profesionálne riešenia.

sk_SKSlovenčina