Зависност од работа

Оваа веб-страница има за цел да собере најсовремени научни сознанија за феноменот на компулсивно прекумерно работење, сфатен како потенцијална зависност од однесувањето и познат како зависност од работа или работохолизам. Обезбедува суштински информации за неговиот клинички статус, факторите на ризик, последиците, пристапите за превенција и терапевтските интервенции. Наменет е и како платформа за меѓународна соработка на научници, практичари, непрофитни организации, институции, студенти и медиуми.

0
Земји

Целта е да се подигне свеста за зависноста од работа, да се обезбедат најточни информации за неа и да се интегрираат напорите за спротивставување на овој многу штетен индивидуален, социјален и економски проблем.

Има се поголемо признание меѓу здравствените институции и владите за потребата да се развијат упатства засновани на докази за менталната благосостојба на работното место. Ваквите насоки не можат да бидат ефективни без да вклучат конкретни активности за спречување и намалување на феноменот на компулсивно прекумерно работење и неговите последици кои продираат на пазарот на труд во сите негови аспекти.

Исто така, голем број самовработени лица не треба да бидат изоставени без систематска и системска поддршка за нивната благосостојба, здравје и продуктивност.

Улогата на одржливото управување бара повеќе признавање, а практичните решенија за да се спротивстават на нездравите практики на управување се многу оправдани.

Оваа веб-страница е развиена за да помогне глобален истражувачки проект на микро, мезо и макро ризик фактори на зависност од работа и поврзани здравствени проблеми. Проектот вклучува над 60 земји од шест континенти и ги интегрира напорите на повеќе од 100 истражувачи, вклучително и водечки светски експерти за зависност од работа, работохолизам и зависности од однесувањето.

Глобалниот истражувачки проект насловен „Улогата на факторите на макро, мезо и микро ниво во зависност од работа и поврзани здравствени проблеми“ се финансира од Национален научен центар во Полска (проект број 2020/39/D/HS6/00198). 

Ги охрабруваме сите заинтересирани за овој проблем да соработуваат со нас.

Лидерите на проектот

Финансирање

Партнери

mk_MKМакедонски јазик