Varësia nga puna

Kjo faqe interneti synon të mbledhë njohuri shkencore më të fundit për fenomenin e punës së tepërt kompulsive, e kuptuar si një varësi e mundshme e sjelljes dhe e njohur si varësia nga puna ose puna e tëra. Ai ofron informacion thelbësor për statusin e tij klinik, faktorët e rrezikut, pasojat, qasjet parandaluese dhe ndërhyrjet terapeutike. Ai synohet gjithashtu si një platformë për bashkëpunim ndërkombëtar të shkencëtarëve, praktikuesve, organizatave jofitimprurëse, institucioneve, studentëve dhe mediave.

0
shtetet

Qëllimi është të rritet ndërgjegjësimi për varësinë nga puna, të ofrohet informacioni më i saktë për të dhe të integrohen përpjekjet për të luftuar këtë problem shumë të dëmshëm individual, social dhe ekonomik.

Ekziston një njohje në rritje midis institucioneve shëndetësore dhe qeverive për nevojën për të zhvilluar udhëzime të bazuara në prova për mirëqenien mendore në vendin e punës. Udhëzime të tilla nuk mund të jenë efektive pa përfshirë veprime specifike në drejtim të parandalimit dhe reduktimit të fenomenit të punës së tepërt kompulsive dhe pasojave të tij që përshkojnë tregun e punës në të gjitha aspektet e tij.

Gjithashtu, një numër i madh i individëve të vetëpunësuar nuk duhet të lihen pa mbështetje sistematike dhe sistematike për mirëqenien, shëndetin dhe produktivitetin e tyre.

Roli i menaxhimit të qëndrueshëm kërkon më shumë njohje dhe zgjidhjet praktike për të luftuar praktikat jo të shëndetshme të menaxhimit janë shumë të garantuara.

Kjo faqe ueb u krijua për të ndihmuar një projekt kërkimor global mbi faktorët e rrezikut mikro, meso dhe makro të varësisë nga puna dhe problemeve shëndetësore të lidhura me to. Projekti përfshin mbi 60 vende nga gjashtë kontinente dhe integron përpjekjet e më shumë se 100 studiuesve, duke përfshirë ekspertët kryesorë në botë për varësinë nga puna, varësinë ndaj punës dhe varësitë e sjelljes.

Projekti kërkimor global i titulluar "Roli i faktorëve të nivelit makro, meso dhe mikro në varësinë nga puna dhe problemet shëndetësore të lidhura me to” financohet nga Qendra Kombëtare e Shkencës në Poloni (numri i projektit 2020/39/D/HS6/00198). 

Ne inkurajojmë të gjithë të interesuarit për këtë problem bashkëpunoni me ne.

Drejtuesit e projektit

Financimi

Partnerët

sqShqip