Цели на студијата

Студијата е дел од голем меѓународен истражувачки проект кој ја испитува улогата на факторите на макро-ниво (т.е. културно и социоекономски), мезо-ниво (т.е. организациски) и микро-ниво (т.е. индивидуални) фактори во зависност од работа и поврзани здравствени проблеми. Истражувањето ќе биде спроведено во текот на зимата 2022 година во над 50 земји во светот, вклучително и шест континенти. Тоа е најобемната студија за зависност од работа спроведена до сега. 

Критериуми за учество се: да се биде возрасен и вработен со полно работно време најмалку една година во организација со најмалку 10 вработени. Веднаш по пополнувањето на анкетата, сите учесници ќе добијат детална повратна информација за нивното психосоцијално функционирање на работа, вклучувајќи ризици од зависност од работа, депресија поврзана со работата и исцрпеност, како и потенцијални организациски и индивидуални фактори на ризик кои придонесуваат за нивното функционирање на работа. Тоа може да помогне да се идентификуваат личните и организациски јаки и слаби страни и да се подобрат перформансите на работата и благосостојбата во и надвор од работната средина. Учесниците ќе бидат упатени на веб-страница каде што деталните информации во врска со толкувањето на нивните резултати ќе бидат достапни заедно со препораките за потенцијална самопомош и професионални решенија.

Критериумите за вклучување во анкетата се засноваат на нашите истражувачки цели. 

Една од нашите главни цели е да ги истражиме таканаречените фактори на мезо-ниво кои придонесуваат за зависност од работа. Тие се поврзани со организациските варијабли како што се организациската клима и култура. Поради оваа причина, во нашата анкета вклучуваме учесници вработени во организации категоризирани како најмалку среден бизнис, т.е. 10 и повеќе вработени. Со цел да се увериме дека овие фактори влијаеле врз учесниците, ги вклучуваме учесниците кои работеле најмалку една година кај сегашниот работодавач и кои работат со полно работно време.

Ние исто така ги истражуваме таканаречените фактори на макро ниво кои придонесуваат за зависност од работа. Тие се поврзани со променливи на ниво на земја. Поради оваа причина, во оваа анкета вклучуваме учесници кои се државјани на одредена земја и живеат во неа. На овој начин сакаме да увериме дека факторите поврзани со променливите на ниво на земја имаа влијание врз учесниците.

Влијанија од студијата

Една од целите на нашето истражување е да обезбедиме податоци за процентот на огромните трошоци од хроничниот стрес во и надвор од работните средини кои директно се припишуваат на зависноста од работа ширум светот. Што е најважно, сакаме да разбереме кои фактори најмногу придонесуваат за зависност од работа за да развиеме најдобри практики во нејзината превенција и третман. Резултатите од ова истражување можат да обезбедат научна основа за подготовка на препораки за владите во врска со работните услови, како и да влијаат врз политиките и процедурите на организациите во однос на работната клима и организациските вредности за да се минимизира ризикот од развој на зависност од работа и/или да се ублажи нејзиниот ефект врз здравје и благосостојба.

Покрај тоа, овој проект ќе обезбеди суштински премиси за валидноста на концептуализирањето на зависноста од работа како вистинска зависност од однесувањето. Како таков, може да стимулира повеќе студии неопходни за негово формално признавање како нарушување кое предизвикува зависност во официјалните класификации на болести и нарушувања, како што е Меѓународната класификација на болести од Светската здравствена организација. Таквата идентификација ќе има длабоки последици врз социјалната, институционалната и организациската перцепција, препознавањето, превенцијата и третманот на компулсивното прекумерно работење. Како таков, може да придонесе за значително намалување на човечкото страдање ширум светот и забележително подобрување на продуктивноста за организациите, институциите и економијата на ниво на земја.

mk_MKМакедонски јазик