Global forskning om arbetsberoende

Studien är en del av ett stort internationellt forskningsprojekt som undersöker rollen av faktorer på makronivå (dvs kulturell och socioekonomisk), mesonivå (dvs organisatorisk) och mikronivå (dvs individuella) faktorer i arbetsberoende och relaterade hälsoproblem. Undersökningen kommer att genomföras under vintern 2022 och våren 2023 i över 60 länder runt om i världen, inklusive sex kontinenter. Det är den mest omfattande studien om arbetsberoende som gjorts hittills.

Studiens inverkan

Ett av syftena med vår forskning är att tillhandahålla data om hur stor andel av de enorma kostnaderna för kronisk stress i och utanför arbetsmiljöer som direkt hänförs till arbetsmissbruk över hela världen. Det viktigaste är att vi vill förstå vilka faktorer som bidrar mest till arbetsberoende, arbetsrelaterad depression och utbrändhet för att utveckla bästa praxis för att förebygga och behandla dem. Resultaten av denna forskning kan ge ett vetenskapligt underlag för att utarbeta rekommendationer till regeringar gällande arbetsvillkor samt påverka organisationers policyer och rutiner gällande arbetsklimat och organisationsvärden för att minimera risken för utveckling av arbetsberoende och mildra dess effekt på hälsa och välbefinnande. Som sådan kan det bidra till en betydande minskning av mänskligt lidande över hela världen och en anmärkningsvärd förbättring av produktiviteten för organisationer, institutioner och ekonomi på landsnivå.

Global undersökning

Deltagandekriterier i den globala undersökningen är:

  • att vara vuxen
  • vara heltidsanställd i minst ett år i en organisation med minst 10 anställda.

Omedelbart efter att de har fyllt i undersökningen kommer alla deltagare att få detaljerad feedback om deras psykosociala funktionssätt på jobbet, inklusive risker för arbetsberoende, arbetsrelaterad depression och utbrändhet, och potentiella organisatoriska och individuella riskfaktorer som bidrar till deras funktion på jobbet. Det kan hjälpa till att identifiera personliga och organisatoriska styrkor och svagheter och förbättra arbetsprestationer och välbefinnande i och utanför arbetsmiljön. Deltagarna kommer att hänvisas till en webbsida där detaljerad information om tolkningen av deras resultat kommer att finnas tillgänglig tillsammans med rekommendationer om potentiell självhjälp och professionella lösningar.

sv_SESvenska