Studiens syfte

Studien är en del av ett stort internationellt forskningsprojekt som undersöker rollen av makronivå (dvs kulturell och socioekonomisk), mesonivå (dvs organisatorisk) och mikronivå (dvs individuella) faktorer i arbetsberoende och relaterade hälsoproblem. Undersökningen kommer att genomföras under vintern 2022 i över 50 länder runt om i världen, inklusive sex kontinenter. Det är den mest omfattande studien om arbetsberoende som gjorts hittills. 

Deltagandekriterier är: att vara vuxen och anställd på heltid i minst ett år i en organisation med minst 10 anställda. Omedelbart efter att de har fyllt i undersökningen kommer alla deltagare att få detaljerad feedback om deras psykosociala funktionssätt på jobbet, inklusive risker för arbetsberoende, arbetsrelaterad depression och utbrändhet, och potentiella organisatoriska och individuella riskfaktorer som bidrar till deras funktion på jobbet. Det kan hjälpa till att identifiera personliga och organisatoriska styrkor och svagheter och förbättra arbetsprestationer och välbefinnande i och utanför arbetsmiljön. Deltagarna kommer att hänvisas till en webbsida där detaljerad information om tolkningen av deras resultat kommer att finnas tillgänglig tillsammans med rekommendationer om potentiell självhjälp och professionella lösningar.

Inklusionskriterierna för undersökningen baseras på våra forskningsmål. 

Ett av våra huvudmål är att undersöka de så kallade mesonivåfaktorerna som bidrar till arbetsberoende. Dessa är relaterade till organisatoriska variabler som organisationsklimat och kultur. Av denna anledning inkluderar vi i vår undersökning deltagare anställda i organisationer som kategoriseras som minst medelstora företag, dvs 10 eller fler anställda. För att säkerställa att dessa faktorer hade en effekt på deltagarna inkluderar vi deltagare som arbetat minst ett år hos nuvarande arbetsgivare och som arbetar heltid.

Vi undersöker också så kallade makronivåfaktorer som bidrar till arbetsberoende. Dessa är relaterade till variabler på landsnivå. Av denna anledning inkluderar vi i denna undersökning deltagare som är medborgare i ett visst land och bor i det. På så sätt vill vi försäkra oss om att faktorerna förknippade med landsnivåvariablerna hade en effekt på deltagarna.

Studiens effekter

Ett av syftena med vår forskning är att tillhandahålla data om hur stor andel av de enorma kostnaderna för kronisk stress i och utanför arbetsmiljöer som direkt hänförs till arbetsmissbruk över hela världen. Viktigast av allt är att vi vill förstå vilka faktorer som bidrar mest till arbetsberoende för att utveckla bästa praxis i dess förebyggande och behandling. Resultaten av denna forskning kan ge ett vetenskapligt underlag för att utarbeta rekommendationer till regeringar om arbetsvillkor samt påverka organisationers policyer och rutiner avseende arbetsklimat och organisationsvärden för att minimera risken för utveckling av arbetsberoende och/eller för att mildra dess effekt på hälsa och välbefinnande.

Dessutom kommer detta projekt att ge väsentliga förutsättningar för giltigheten av att begreppsualisera arbetsberoende som ett genuint beteendeberoende. Som sådan kan det stimulera till fler studier som är nödvändiga för dess formella erkännande som en beroendeframkallande störning i den officiella klassificeringen av sjukdomar och störningar, såsom den internationella klassificeringen av sjukdomar av Världshälsoorganisationen. En sådan identifiering kommer att få djupgående konsekvenser för den sociala, institutionella och organisatoriska uppfattningen, erkännandet, förebyggandet och behandlingen av tvångsmässig överansträngning. Som sådan kan det bidra till en betydande minskning av mänskligt lidande över hela världen och en anmärkningsvärd förbättring av produktiviteten för organisationer, institutioner och ekonomi på landsnivå.

sv_SESvenska