Metodologia globalnego badania uzależnienia od pracy

Badanie jest częścią dużego międzynarodowego projektu badawczego badającego rolę czynników na poziomie makro (tj. kulturowym i społeczno-ekonomicznym), mezo (tj. organizacyjnym) i mikro (tj. indywidualnych) w uzależnieniu od pracy i związanych z nim problemach zdrowotnych. Badanie zostanie przeprowadzone zimą 2022 roku w ponad 60 krajach na całym świecie, w tym na sześciu kontynentach. Jest to największe badanie dotyczące uzależnienia od pracy, jakie przeprowadzono do tej pory.

Znaczenie badania

Jednym z celów naszego badania jest uzyskanie danych dotyczących skali konsekwencji chronicznego stresu wewnątrz środowiska pracy oraz poza nim, które bezpośrednio wiążą się z uzależnieniem od pracy. Co najważniejsze, zależy nam, aby zrozumieć, które czynniki w największej mierze przyczyniają się do uzależnienia od pracy, depresji związanej z pracą oraz wypalenia zawodowego, by móc opracować możliwie najlepsze oddziaływania prewencyjne i terapeutyczne. Wyniki niniejszego badania mogą dostarczyć podstaw naukowych do stworzenia zaleceń dla rządów i instytucji międzynarodowych dotyczących warunków pracy oraz wpływu polityki i procedur organizacji dotyczących atmosfery pracy i wartości firmy, które pozwoliłyby na zminimalizowanie ryzyka rozwoju uzależnienia od pracy oraz zmniejszenia jego negatywnych skutków dla zdrowia i dobrostanu. W efekcie badanie może przyczynić się do zmniejszenia ludzkiego cierpienia na świecie oraz istotnej poprawy wydajności pracy w organizacjach i instytucjach, a także rozwoju ekonomicznego na poziomie krajów.

Badanie na całym świecie

W badaniu mogą wziąć udział osoby, które są:

  • pełnoletnie
  • są zatrudnione na pełny etat co najmniej od roku w firmie/organizacji liczącej co najmniej 10 pracowników.

Bezpośrednio po wypełnieniu ankiety każdy uczestnik badania otrzyma szczegółową informację zwrotną dotyczącą swojego funkcjonowania psychologicznego i społecznego w pracy, czynników ryzyka uzależnienia od pracy, depresji związanej z wykonywaną pracą, wypalenia zawodowego, a także potencjalnych czynników ryzyka występujących na poziomie organizacji i na poziomie osoby. Może to pomóc uczestnikom badania w zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron ich miejsca pracy oraz swoich własnych, a także może przyczynić się do poprawy wydajności pracy i dobrostanu zarówno w środowisku zawodowym, jak i poza nim. Uczestnicy otrzymają informacje o stronie internetowej, na której znajdą szczegółowe informacje dotyczące interpretacji wyników swojego badania wraz z rekomendacjami dotyczącymi potencjalnych możliwości samopomocy oraz możliwości znalezienia pomocy profesjonalnej.

pl_PLPolski