Cele badania

Badanie jest częścią dużego międzynarodowego projektu badawczego badającego rolę czynników na poziomie makro (tj. kulturowym i społeczno-ekonomicznym), mezo (tj. organizacyjnym) i mikro (tj. indywidualnych) w uzależnieniu od pracy i związanych z nim problemach zdrowotnych. Badanie zostanie przeprowadzone zimą 2022 roku w ponad 60 krajach na całym świecie, w tym na sześciu kontynentach. Jest to największe badanie dotyczące uzależnienia od pracy, jakie przeprowadzono do tej pory. 

Kryteria uczestnictwa to: bycie pełnoletnim i zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej rok w organizacji zatrudniającej co najmniej 10 pracowników. Bezpośrednio po wypełnieniu ankiety wszyscy uczestnicy otrzymają szczegółową informację zwrotną na temat swojego psychospołecznego funkcjonowania w pracy, w tym zagrożeń związanych z uzależnieniem od pracy, depresją i wypaleniem zawodowym oraz potencjalnych organizacyjnych i indywidualnych czynników ryzyka wpływających na ich funkcjonowanie w pracy. Może pomóc zidentyfikować mocne i słabe strony osobiste i organizacyjne oraz poprawić wydajność pracy i dobre samopoczucie w środowisku pracy i poza nim. Uczestnicy zostaną przekierowani na stronę internetową, na której dostępne będą szczegółowe informacje dotyczące interpretacji ich wyników oraz rekomendacje dotyczące potencjalnej samopomocy i profesjonalnych rozwiązań.

Kryteria włączenia do badania opierają się na naszych celach badawczych. 

Jednym z naszych głównych celów jest zbadanie tzw. czynników poziomu mezo, przyczyniających się do uzależnienia od pracy. Są one związane ze zmiennymi organizacyjnymi, takimi jak klimat i kultura organizacyjna. Z tego powodu w naszym badaniu uwzględniamy uczestników zatrudnionych w organizacjach sklasyfikowanych co najmniej jako średnie, czyli zatrudniających 10 i więcej pracowników. Aby upewnić się, że te czynniki miały wpływ na uczestników, uwzględniamy uczestników, którzy przepracowali co najmniej rok u obecnego pracodawcy i którzy pracują w pełnym wymiarze godzin.

Badamy również tak zwane makroczynniki przyczyniające się do uzależnienia od pracy. Są one powiązane ze zmiennymi na poziomie kraju. Z tego powodu w tej ankiecie uwzględniamy osoby, które są obywatelami danego kraju i mieszkają w nim. W ten sposób chcemy mieć pewność, że czynniki związane ze zmiennymi na poziomie kraju miały wpływ na uczestników.

Znaczenie badania

Jednym z celów naszego badania jest uzyskanie danych dotyczących skali konsekwencji chronicznego stresu wewnątrz środowiska pracy oraz poza nim, które bezpośrednio wiążą się z uzależnieniem od pracy. Co najważniejsze, zależy nam, aby zrozumieć, które czynniki w największej mierze przyczyniają się do uzależnienia od pracy, depresji związanej z pracą oraz wypalenia zawodowego, by móc opracować możliwie najlepsze oddziaływania prewencyjne i terapeutyczne. Wyniki niniejszego badania mogą dostarczyć podstaw naukowych do stworzenia zaleceń dla rządów i instytucji międzynarodowych dotyczących warunków pracy oraz wpływu polityki i procedur organizacji dotyczących atmosfery pracy i wartości firmy, które pozwoliłyby na zminimalizowanie ryzyka rozwoju uzależnienia od pracy oraz zmniejszenia jego negatywnych skutków dla zdrowia i dobrostanu. W efekcie badanie może przyczynić się do zmniejszenia ludzkiego cierpienia na świecie oraz istotnej poprawy wydajności pracy w organizacjach i instytucjach, a także rozwoju ekonomicznego na poziomie krajów.

Ponadto projekt ten dostarczy danych pozwalających lepiej zrozumieć, czy uzależnienie od pracy jest uzależnieniem behawioralnym. W związku z tym badanie to może dać impuls do dalszych badań niezbędnych do jego formalnego uznania za uzależnienie w oficjalnych klasyfikacjach chorób i zaburzeń, takich jak Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób Światowej Organizacji Zdrowia. Formalne rozpoznanie uzależnienia od pracy, jako zaburzenia o charakterze uzależnienia będzie miało głęboki wpływ na społeczne, instytucjonalne i organizacyjne postrzeganie, rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie kompulsji pracy. To z kolei może przyczynić się do znacznego zmniejszenia cierpienia ludzi na całym świecie i wyraźnej poprawy produktywności organizacji, instytucji i gospodarki na poziomie kraju.

pl_PLPolski