Qëllimet e studimit

Studimi është pjesë e një projekti të madh kërkimor ndërkombëtar që shqyrton rolin e faktorëve të nivelit makro (dmth. kulturor dhe socio-ekonomik), meso-nivel (dmth. organizativ) dhe mikro-nivel (dmth. individual) në varësinë nga puna dhe problemet shëndetësore të lidhura me to. Sondazhi do të kryhet gjatë dimrit të vitit 2022 në mbi 50 vende të botës, duke përfshirë gjashtë kontinente. Është studimi më i gjerë i kryer deri më sot mbi varësinë nga puna. 

Kriteret e pjesëmarrjes janë: të jesh i rritur dhe i punësuar me kohë të plotë për të paktën një vit në një organizatë me të paktën 10 punonjës. Menjëherë pas plotësimit të sondazhit, të gjithë pjesëmarrësit do të marrin reagime të hollësishme mbi funksionimin e tyre psikosocial në punë, duke përfshirë rreziqet e varësisë nga puna, depresionin e lidhur me punën dhe djegien, si dhe faktorët e mundshëm të rrezikut organizativ dhe individual që kontribuojnë në funksionimin e tyre në punë. Mund të ndihmojë në identifikimin e pikave të forta dhe të dobëta personale dhe organizative dhe në përmirësimin e performancës dhe mirëqenies në punë brenda dhe jashtë mjedisit të punës. Pjesëmarrësit do të drejtohen në një faqe interneti ku informacioni i detajuar në lidhje me interpretimin e rezultateve të tyre do të jetë i disponueshëm së bashku me rekomandimet për vetë-ndihmë dhe zgjidhje profesionale të mundshme.

Kriteret e përfshirjes për anketën bazohen në qëllimet tona të kërkimit. 

Një nga qëllimet tona kryesore është të hetojmë të ashtuquajturit faktorë të nivelit meso që kontribuojnë në varësinë nga puna. Këto janë të lidhura me variabla organizative si klima dhe kultura organizative. Për këtë arsye, në sondazhin tonë ne përfshijmë pjesëmarrës të punësuar në organizata të kategorizuara si të paktën biznes të mesëm, pra 10 e më shumë punonjës. Për të siguruar që këta faktorë kanë pasur një ndikim te pjesëmarrësit, ne përfshijmë pjesëmarrës që kanë punuar të paktën një vit për punëdhënësin aktual dhe që punojnë me kohë të plotë.

Ne po hetojmë gjithashtu të ashtuquajturit faktorë të nivelit makro që kontribuojnë në varësinë nga puna. Këto janë të lidhura me variablat e nivelit të vendit. Për këtë arsye, në këtë anketë përfshijmë pjesëmarrës që janë shtetas të një vendi të caktuar dhe jetojnë në të. Në këtë mënyrë ne duam të sigurojmë se faktorët e lidhur me variablat e nivelit të vendit kishin një efekt te pjesëmarrësit.

Ndikimet e studimit

Një nga qëllimet e kërkimit tonë është të sigurojë të dhëna për përqindjen e kostove të mëdha të stresit kronik brenda dhe jashtë mjediseve të punës që i atribuohen drejtpërdrejt varësisë nga puna në mbarë botën. Më e rëndësishmja, ne duam të kuptojmë se cilët faktorë kontribuojnë më shumë në varësinë nga puna për të zhvilluar praktikat më të mira në parandalimin dhe trajtimin e saj. Rezultatet e këtij hulumtimi mund të ofrojnë një bazë shkencore për përgatitjen e rekomandimeve për qeveritë në lidhje me kushtet e punës, si dhe të ndikojnë në politikat dhe procedurat e organizatave në lidhje me klimën e punës dhe vlerat organizative për të minimizuar rrezikun e zhvillimit të varësisë nga puna dhe/ose për të zbutur efektin e saj në shëndetin dhe mirëqenien.

Për më tepër, ky projekt do të ofrojë premisa thelbësore për vlefshmërinë e konceptimit të varësisë nga puna si një varësi e vërtetë e sjelljes. Si i tillë, ai mund të stimulojë më shumë studime të nevojshme për njohjen e tij formale si një çrregullim varësie në klasifikimet zyrtare të sëmundjeve dhe çrregullimeve, siç është Klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Një identifikim i tillë do të ketë pasoja të thella në perceptimin, njohjen, parandalimin dhe trajtimin social, institucional dhe organizativ të punës së tepërt kompulsive. Si i tillë, ai mund të kontribuojë në një reduktim të ndjeshëm të vuajtjeve njerëzore në mbarë botën dhe një përmirësim të dukshëm të produktivitetit për organizatat, institucionet dhe ekonominë e nivelit të vendit.

sqShqip