Cíle studie

Studie je součástí velkého mezinárodního výzkumného projektu zkoumajícího roli faktorů na makroúrovni (tj. kulturní a socioekonomické), mezoúrovni (tj. organizační) a mikroúrovni (tj. individuálních) faktorů v závislosti na práci a souvisejících zdravotních problémech. Průzkum bude probíhat během zimy 2022 ve více než 50 zemích světa, včetně šesti kontinentů. Jde o dosud nejrozsáhlejší studii o pracovní závislosti. 

Kritéria účasti jsou: být plnoletý a zaměstnán na plný úvazek po dobu alespoň jednoho roku v organizaci s alespoň 10 zaměstnanci. Bezprostředně po vyplnění dotazníku získají všichni účastníci podrobnou zpětnou vazbu o svém psychosociálním fungování v práci, včetně rizik pracovní závislosti, pracovních depresí a syndromu vyhoření a potenciálních organizačních a individuálních rizikových faktorech přispívajících k jejich fungování v práci. Může pomoci identifikovat osobní a organizační silné a slabé stránky a zlepšit pracovní výkon a pohodu v pracovním prostředí i mimo něj. Účastníci budou přesměrováni na webovou stránku, kde budou k dispozici podrobné informace týkající se interpretace jejich výsledků spolu s doporučeními na možná svépomocná a profesionální řešení.

Kritéria pro zařazení do průzkumu vycházejí z našich výzkumných cílů. 

Jedním z našich hlavních cílů je zkoumat tzv. mezoúrovňové faktory přispívající k pracovní závislosti. Ty souvisí s organizačními proměnnými, jako je organizační klima a kultura. Z tohoto důvodu do našeho průzkumu zařazujeme účastníky zaměstnané v organizacích s minimálně středním podnikáním, tj. 10 a více zaměstnanců. Abychom zajistili, že tyto faktory měly na účastníky vliv, zahrnuli jsme účastníky, kteří pracovali alespoň jeden rok pro současného zaměstnavatele a kteří pracují na plný úvazek.

Zkoumáme také takzvané makroúrovňové faktory přispívající k pracovní závislosti. Ty souvisí s proměnnými na úrovni země. Z tohoto důvodu do tohoto průzkumu zařazujeme účastníky, kteří jsou občany konkrétní země a žijí v ní. Tímto způsobem chceme zajistit, aby faktory spojené s proměnnými na úrovni země měly na účastníky vliv.

Dopady studie

Jedním z cílů našeho výzkumu je poskytnout údaje o podílu enormních nákladů na chronický stres v pracovním prostředí i mimo něj, které jsou celosvětově přímo připisovány pracovní závislosti. A co je nejdůležitější, chceme pochopit, které faktory nejvíce přispívají k pracovní závislosti, abychom vyvinuli osvědčené postupy v její prevenci a léčbě. Výsledky tohoto výzkumu mohou poskytnout vědecký základ pro přípravu doporučení pro vlády týkající se pracovních podmínek a také ovlivnit politiku a postupy organizací týkající se pracovního klimatu a organizačních hodnot tak, aby se minimalizovalo riziko rozvoje pracovní závislosti a/nebo aby se zmírnil její vliv na zdraví a pohoda.

Navíc tento projekt poskytne základní předpoklady pro platnost konceptualizace pracovní závislosti jako skutečné behaviorální závislosti. Jako taková může stimulovat další studie nezbytné pro její formální uznání jako návykové poruchy v oficiálních klasifikacích nemocí a poruch, jako je Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace. Taková identifikace bude mít hluboké důsledky na sociální, institucionální a organizační vnímání, rozpoznávání, prevenci a léčbu nutkavého přepracování. Jako takový může přispět k významnému snížení lidského utrpení na celém světě a ke značnému zlepšení produktivity organizací, institucí a ekonomiky na úrovni jednotlivých zemí.

cs_CZČeština