Ciljevi studije

Studija je dio velikog međunarodnog istraživačkog projekta koji ispituje ulogu faktora na makro nivou (tj. kulturnom i socioekonomskom), mezonivou (tj. organizacionom) i mikro nivou (tj. individualnom) u ovisnosti o poslu i povezanim zdravstvenim problemima. Istraživanje će biti sprovedeno tokom zime 2022. godine u preko 50 zemalja širom sveta, uključujući šest kontinenata. To je do sada najopsežnija studija o ovisnosti o poslu. 

Kriterijumi za učešće su: punoletstvo i stalno zaposlenje najmanje godinu dana u organizaciji sa najmanje 10 zaposlenih. Odmah nakon popunjavanja ankete, svi učesnici će dobiti detaljnu povratnu informaciju o svom psihosocijalnom funkcionisanju na poslu, uključujući rizike ovisnosti o poslu, depresiju na poslu i sagorijevanje, te potencijalne organizacione i individualne faktore rizika koji doprinose njihovom funkcioniranju na poslu. Može pomoći da se identifikuju lične i organizacione snage i slabosti i da se poboljša radni učinak i dobrobit u radnom okruženju i van njega. Učesnici će biti upućeni na web stranicu na kojoj će biti dostupne detaljne informacije o interpretaciji njihovih rezultata uz preporuke o potencijalnoj samopomoći i profesionalnim rješenjima.

Kriterijumi za uključivanje u anketu zasnovani su na ciljevima našeg istraživanja. 

Jedan od naših glavnih ciljeva je da istražimo faktore tzv. mezo-nivoa koji doprinose ovisnosti o poslu. One se odnose na organizacione varijable kao što su organizaciona klima i kultura. Iz tog razloga, u našu anketu uključujemo učesnike zaposlene u organizacijama koje su kategorisane kao najmanje srednje poslovne, odnosno 10 i više zaposlenih. Kako bismo bili sigurni da su ovi faktori uticali na učesnike, uključujemo učesnike koji su radili najmanje godinu dana kod sadašnjeg poslodavca i koji rade puno radno vrijeme.

Također istražujemo takozvane faktore na makro nivou koji doprinose ovisnosti o poslu. One se odnose na varijable na nivou zemlje. Iz tog razloga, u ovu anketu uključujemo učesnike koji su državljani određene zemlje i žive u njoj. Na ovaj način želimo da osiguramo da su faktori povezani sa varijablama na nivou zemlje uticali na učesnike.

Uticaji studije

Jedan od ciljeva našeg istraživanja je da pruži podatke o udjelu enormnih troškova kroničnog stresa u radnom okruženju i izvan njega koji se direktno pripisuje ovisnosti o poslu širom svijeta. Ono što je najvažnije, želimo razumjeti koji faktori najviše doprinose ovisnosti o poslu kako bismo razvili najbolje prakse u njenoj prevenciji i liječenju. Rezultati ovog istraživanja mogu pružiti naučnu osnovu za pripremu preporuka za vlade koje se tiču uslova rada, kao i uticati na politike i procedure organizacija u pogledu radne klime i organizacijskih vrijednosti kako bi se rizik od razvoja ovisnosti o radu sveo na najmanju moguću mjeru i/ili ublažio njen učinak na zdravlje i blagostanje.

Štaviše, ovaj projekat će obezbijediti osnovne premise za valjanost konceptualizacije ovisnosti o radu kao istinske ovisnosti o ponašanju. Kao takav, može potaknuti više studija neophodnih za njegovo formalno prepoznavanje kao poremećaja ovisnosti u službenim klasifikacijama bolesti i poremećaja, kao što je Međunarodna klasifikacija bolesti Svjetske zdravstvene organizacije. Takva identifikacija će imati duboke posljedice na društvenu, institucionalnu i organizacionu percepciju, prepoznavanje, prevenciju i liječenje kompulzivnog prekomjernog rada. Kao takav, može doprinijeti značajnom smanjenju ljudske patnje širom svijeta i značajnom poboljšanju produktivnosti za organizacije, institucije i ekonomiju na nivou zemlje.

bs_BABosanski