Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimus on osa suurta kansainvälistä tutkimusprojektia, jossa tarkastellaan makrotason (eli kulttuuri- ja sosioekonomiset), mesotason (eli organisaatiotason) ja mikrotason (eli yksilölliset) tekijöiden roolia työriippuvuudessa ja siihen liittyvissä terveysongelmissa. Tutkimus tehdään talven 2022 aikana yli 50 maassa ympäri maailmaa, mukaan lukien kuudella mantereella. Se on laajin tähän mennessä tehty työriippuvuutta koskeva tutkimus. 

Osallistumiskriteerit ovat: olla täysi-ikäinen ja työskennellyt kokopäiväisesti vähintään vuoden ajan vähintään 10 työntekijän organisaatiossa. Heti kyselyn täyttämisen jälkeen kaikki osallistujat saavat yksityiskohtaista palautetta psykososiaalisesta toimivuudestaan työpaikalla, mukaan lukien työriippuvuuden, työperäisen masennuksen ja työuupumusriskit sekä mahdolliset organisaation ja yksilölliset riskitekijät, jotka vaikuttavat heidän toimintaansa työssä. Se voi auttaa tunnistamaan henkilökohtaisia ja organisaation vahvuuksia ja heikkouksia sekä parantamaan työn suorituskykyä ja hyvinvointia työympäristössä ja sen ulkopuolella. Osallistujat ohjataan verkkosivulle, jossa on saatavilla yksityiskohtaista tietoa tulosten tulkinnasta sekä suosituksia mahdollisista oma-apu- ja ammattimaisista ratkaisuista.

Kyselyyn osallistumiskriteerit perustuvat tutkimustavoitteisiimme. 

Yksi päätavoitteistamme on tutkia työriippuvuuteen vaikuttavia ns. mesotason tekijöitä. Nämä liittyvät organisaatiomuuttujiin, kuten organisaatioilmapiiriin ja -kulttuuriin. Tästä syystä otamme tutkimukseemme mukaan osallistujat, jotka työskentelevät organisaatioissa, jotka on luokiteltu vähintään keskikokoisiksi eli 10 työntekijää ja enemmän. Varmistaaksemme, että nämä tekijät vaikuttivat osallistujiin, otamme mukaan osallistujat, jotka ovat työskennelleet vähintään vuoden nykyisen työnantajan palveluksessa ja jotka työskentelevät kokopäiväisesti.

Tutkimme myös niin sanottuja makrotason tekijöitä, jotka vaikuttavat työriippuvuuteen. Nämä liittyvät maatason muuttujiin. Tästä syystä tähän kyselyyn otamme mukaan osallistujat, jotka ovat tietyn maan kansalaisia ja asuvat siinä. Näin haluamme varmistaa, että maatason muuttujiin liittyvät tekijät vaikuttivat osallistujiin.

Tutkimuksen vaikutukset

Yksi tutkimuksemme tavoitteista on tuottaa tietoa siitä, kuinka suuri osuus kroonisen stressin valtavista kustannuksista työympäristössä ja sen ulkopuolella liittyy suoraan työriippuvuuteen maailmanlaajuisesti. Mikä tärkeintä, haluamme ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat eniten työriippuvuuteen, jotta voimme kehittää parhaita käytäntöjä sen ehkäisyyn ja hoitoon. Tämän tutkimuksen tulokset voivat tarjota tieteellistä perustaa työoloja koskevien suositusten laatimiselle hallituksille sekä vaikuttaa organisaatioiden työilmapiiriin ja organisaation arvoihin liittyviin politiikkoihin ja menettelytapoihin minimoimaan työriippuvuuden kehittymisen riskiä ja/tai vähentämään sen vaikutuksia terveys ja hyvinvointi.

Lisäksi tämä projekti tarjoaa olennaiset lähtökohdat työriippuvuuden käsitteellistämisen todelliseksi käyttäytymisriippuvuudeksi. Sellaisenaan se voi kannustaa lisää tutkimuksia, joita tarvitaan sen viralliseksi tunnustamiseksi riippuvuushäiriöksi virallisissa sairauksien ja häiriöiden luokitteluissa, kuten Maailman terveysjärjestön kansainvälisessä tautiluokituksessa. Tällaisella tunnistamisella on syvällisiä seurauksia sosiaaliseen, institutionaaliseen ja organisatoriseen havaintoon, tunnistamiseen, ehkäisyyn ja pakonomaisen ylityön hoitoon. Sellaisenaan se voi osaltaan vähentää merkittävästi inhimillistä kärsimystä maailmanlaajuisesti ja parantaa merkittävästi organisaatioiden, instituutioiden ja maatason talouden tuottavuutta.

fiSuomi