Definice a příznaky

V současné době vědci pracují na vytvoření široce uznávané definice pracovní závislosti jako závislosti na chování. Taková definice popisující zásadní příznaky pracovní závislosti může být užitečná při vytváření oficiálních kritérií pro diagnostiku tohoto problematického chování.

Dosud bylo vědecky prozkoumáno několik diagnostických symptomů pracovní závislosti definovaných v klinickém rámci. Výsledky studií podporují názor, že toto jsou platná kritéria pro rozpoznání pracovní závislosti: 

 • Neustále přemýšlíte o své práci nebo neustále svou práci plánujete nebo přemýšlíte, jak můžete uvolnit více času na práci.
 • Trávíte prací mnohem více času, než jste původně zamýšleli, nebo se cítíte nuceni dělat víc a víc a pracovat víc a víc.
 • Pracujete, abyste snížili pocity viny, úzkosti, bezmoci a deprese, nebo se snažíte zapomenout na své osobní problémy.
 • Ostatní vám řekli, abyste omezili práci, aniž byste je poslouchali neúspěšně se snažil zkrátit množství času stráveného prací.
 • Pokud je vám zakázáno pracovat, dostáváte se do stresu.
 • Upřednostňujete práci před koníčky, volnočasovými aktivitami a cvičením.
 • Pracujete tolik, že to negativně ovlivnilo vaše zdraví nebo váš spánek.

Důležité je, že by se neměly léčit izolovaně, což znamená, že jeden příznak neznamená, že jste závislý. Pokud však rozpoznáte, že se vyskytuje jen málo nebo všechny příznaky, může to znamenat, že vám hrozí závislost na práci nebo jste závislí na práci.

DEFINICE

Předběžná definice byla navržena závislost na práci jako závislost na chování. Tato definice bere v úvahu společné prvky definic závislostí a je v souladu s většinou navrhovaných a dosud široce uznávaných definic behaviorální závislosti (Grant, Potenza, Weinstein a Gorelick, 2010; Griffiths, 1996, 2005; Holden, 2001 Karderfelt-Winther et al., 2017). Tyto společné prvky jsou:

 • zapojení do chování za účelem dosažení apetitivních účinků (např. snížení bolesti, zesílení vlivu, manipulace se vzrušením a/nebo fantazie),
 • úplné zaujetí chováním,
 • ztráta kontroly a
 • trpí negativními následky.

Tyto prvky jsou také do značné míry v souladu s většinou existujících definic pracovní závislosti, které zahrnují prvky zaujetí prací/nutkání nebo závislost na práci a negativní důsledky nadměrné práce (Andreassen & Pallesen, 2016; Fassel, 1992). ; Griffiths, 2011; Oates, 1971; Robinson, 2014, Schaufeli, Taris, & Bakker, 2006; Spence & Robbins, 1992; Taris, Schaufeli, & Verhoeven, 2005; pro přehled viz Andreassen, 2014 Karaffiths &-Grinika Murray, 2012; Sussman, 2012).

Proto je pracovní závislost definována takto:

Část A (obecná definice)

Pracovní závislost se vyznačuje:

 • A nucení pracovat a zaujetí pracovní činností
 • vedoucí k a značná újma a úzkost funkčně narušující povahy k jednotlivci a/nebo jiným významně relevantním vztahům (přátelům a rodině).

Chování je charakterizováno:

 • a ztráta kontroly nad pracovní činností a
 • přetrvává po významné časové období.

Toto problematické chování související s prací může mít s různou intenzitou od mírné po těžkou.

Část B (doplňkové specifické příznaky)

Ztráta kontroly pracovní činnost zahrnuje:

 • pracovat více, než bylo plánováno, navzdory negativnímu důsledku a/nebo
 • neúspěšné pokusy o snížení aktivity a/nebo
 • postupné zvyšování času stráveného prací.

Abstinenční příznaky (včetně podrážděnosti, negativních pocitů, problémů se spánkem atd.) jsou:

 • časté, pokud je bráněno plánovanému/požadovanému množství práce popř
 • se objeví, když se podniknou pokusy o snížení množství práce.

Pracovní aktivita často slouží ke snížení negativních pocitů a/nebo k zamezení interpersonálních a/nebo intrapersonálních konfliktů.

DIAGNOSTICKÉ ÚVAHY

Pro řešení problematiky různých úrovní problémového chování by bylo možné analogicky k aktuálně používaným diagnostickým kritériím poruchy z užívání alkoholu použít podtřídy mírné, střední a těžké pracovní závislosti (Americká psychiatrická asociace [APA], 2013). Je třeba vzít v úvahu výhody a nevýhody tohoto přístupu (Babor & Caetano, 2008Hasin, 2012O'Brien, 2011Wakefield, 2015).

Pokud jde o ztrátu kontroly, která je základem všech závislostí, je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby bylo možné rozlišit mezi potřebou kontroly vykonávané ve vztahu k samotnému výkonu práce, která je charakteristická pro mnoho závislých na práci, a ztrátou kontrolu nad mírou zapojení do práce a výrazně sníženou schopnost kontrolovat další aspekty jejich každodenního života (viz Griffiths, 2013). V jistém smyslu je to nefunkční kompromis mezi rostoucí kontrolou nad prací a její ztrátou nad každým dalším aspektem života. Je to do jisté míry podobné tomu, které bylo pozorováno například u mentální anorexie, kdy člověk vynakládá velké úsilí na kontrolu příjmu potravy a zároveň trpí závažnými zdravotními následky a může mít problémy v mnoha dalších oblastech. život.

Tato ztráta kontroly nad pracovní činností se může odrazit v neúspěšných pokusech o snížení chování. Je však třeba vzít v úvahu, že závislost je silně spojena s popíráním a většina těch, kteří potřebují pomoc, si tuto skutečnost nikdy neuvědomí nebo se nesnaží své chování omezit (Goldstein a kol., 2009).

cs_CZČeština