Úroveň Meso: Organizační řešení

Zaměstnavatelé kteří jsou schopni zajistit zdravé pracovní prostředí splňující psychologické potřeby svých zaměstnanců a starat se o jejich vyvážený rozvoj, mohou podstatně snížit rizika související s prací, včetně pracovní závislosti, deprese z povolání a syndromu vyhoření. 

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Hlavní výzvou pro zaměstnavatele a manažery je podporovat zdravé zapojení a snižovat závislost na práci. Potenciální řešení zaměřte se na normy a hodnoty, které podporují pracovní angažovanost spíše než workoholismus, a poskytují: 

  • uspokojování základních potřeb zaměstnanců v práci,
  • správné manažerské chování, jako je transformační styl vedení; to znamená, že lídři by měli ovlivňovat příkladem, používat inspirativní motivaci, projevovat individuální ohleduplnost a intelektuálně stimulovat ostatní,
  • kariérové poradenství,
  • programy slaďování pracovního a soukromého života zaměřené na školení zaměstnanců v dovednostech souvisejících s time managementem,
    snižování stresu a relaxační techniky.

Doporučení také zahrnují:

  • používání zaměstnaneckých asistenčních programů,
  • nucené dovolené,
  • možnosti rozvoje pro lepší zapojení,
  • flexibilní role.

ROLE MANAŽERŮ

Jeden ze zásadních bodů agenda WHO pro další roky řeší vyhořet. Existuje bohatá a stále rostoucí literatura o řešeních pro zdravé pracoviště a přitom syndrom vyhoření a deprese a úzkost související s prací spíše narůstají, než aby se problémy zmenšovaly napříč zeměmi a profesemi. Ukazuje jasný nepoměr mezi rychle se objevujícími novými studiemi rozšiřujícími vědeckou literaturu o zdravém pracovišti a zvyšujícím se zdravotním stavem souvisejícím s prací. 

Jednou z pravděpodobných příčin špatného převádění znalostí do praxe je to, že jednotlivci, kteří by měli být odpovědní za zavádění a řízení zdravého chování na pracovišti, tj. manažeři, jsou ti, kteří vykazují vysoké riziko nutkavého přepracování.

Vedoucí a manažeři:

V takové situaci vyvstává značná výzva: jak můžeme vyvinout rámce pro efektivní implementaci intervencí ve zdravém pracovním prostředí s přihlédnutím k tomu, že lídři jsou vystaveni vysokému riziku pracovní závislosti a závislost ve většině případů souvisí s popíráním?

Především jde o snížení lidského utrpení. Zároveň je to také zásadní ekonomický problém, protože pracovní stres vytváří obrovské množství náklady pro společnost a průmysl.

Z tohoto důvodu by vlády, společenské instituce a organizace měly mít zásadní zájem na systematickém prošetřování tohoto problému s cílem vyvinout proveditelná a účinná protiopatření, včetně řešení, která berou v úvahu povahu nutkavého přepracování a rozsah jeho důsledků.

Prvním krokem ke změně této situace je uznání problému pracovní závislosti a jejího významu pro vedení, řízení a celkové fungování organizací i jednotlivců.

cs_CZČeština